Radionica / Workshop (scroll down for English)

PHOSPHORM

Audio-Video sintisajzer
07.10.2020.
Osmo/za, Ljubljana

phosphorm1
phosphorm 2
Ko električni zvočni signal prikažemo kot sliko na osciloskopu in istočasno poslušamo zvok, zaznamo neposredno povezavo med sliko in zvokom. Čeprav obstaja več metod prikaza na osciloskopu, so Lissajousove krivulje gotovo ene najbolj zabavnih. Generirane abstraktne oblike so dovolj enostavne, da lahko vidimo osnovne principe sinteze zvoka, vendar tudi žive strukture/slike/oblike. Osnovne principe generiranja tovrstnih slik najlažje dojamemo skozi igranje s sintetizatorji (z nekaj malega osnovne teorije). Eden od takih instrumentov je tudi PHOSPHORM, odprtokodni projekt ameriškega programerja Andreia Jaya.
 
PHOSPHORM je instrument za istočasno sintezo slike in zvoka, namenjejn predvsem igranju v živo. Sestavlja ga dvanajst oscilatorjev, povezanih v kompleksno mrežo, ki ustvarja zvočne valove, ti pa generirajo animirane Lissajousove krivulje.
 
PHOSPHORM deluje na miniaturnih računalnikih Raspberry Pi in ga lahko istočasno priključimo na HDMI monitorje in projektorje, analogni osciloskop in zvočnike.
 
Poudarek delavnice je na uporabi, igranju in igri. Predznanje uporabljenih tehnik in orodij ni potrebno, je pa dobrodošlo.
 
Na delavnici bomo odgovorili na naslednja vprašanja:
• Kako lahko vidimo zvok?
• Kako nastaja slika na osciloskopu?
• Kaj so Lissajousove krivulje?
• Kaj je Raspberry Pi?
• Katere prednosti ima odprtokodno programje?
• Kako mapirati MIDI kontrolnike?
• Kako igrati takšen eksperimentalni instrument?
Delavnico vodi Branimir Štivić, z občasno pomočjo Ivana Marušića Klifa.
 
PRIJAVE:
Delavnica je omejena na 10 udeležencev in je brezplačna. Prijave za delavnico sprejemamo po elektronski pošti na delavnica@ljudmila.org do zapolnitve vseh mest. Prijavi priložite kratek tekst o sebi in vaši motivaciji za udeležbo na tej delavnici.
 
Udeležencem ni treba prinesti svoje opreme, imamo 5 kompletov, ki jih boste lahko uporabljali v parih. Če želite uporabljati svojo opremo, boste potrebovali:
• Raspberry Pi 3+ ali 3B+ (z napajalnikom in SD kartico)
• Korg Nanokontrol 2 (lahko tudi drug MIDI kontroler, a s tem bo najlažje)

VEČ:

https://andreijaycreativecoding.com/PHOSPHORM

https://andreijaycreativecoding.com/Video-Synthesis-Ecosphere-RPI

https://www.youtube.com/watch?v=jaPXiAM0zgI

Radionica / Workshop (scroll down for English)

PHOSPHORM

Audio-Video sintisajzer
2.-4. listopada
IVEX, DeltaLab galerija, Rijeka

phosphorm1
phosphorm 2

Kada električni signal prikažemo kao sliku na osciloskopu i istovremeno slušamo zvuk, primjećujemo direktnu vezu između slike i zvuka. Iako postoji više metoda prikaza na osciloskopu, Lissajous krivulje su sigurno jedne od najzabavnijih. Generirani apstraktni oblici dovoljno su jednostavni da možemo vidjeti osnovne principe sinteze zvuka, ali i žive strukture/slike/oblike. Osnovne principe generiranja ovakvih slika najlakše je shvatiti samom igrom sa sintisajzerima (uz ponešto osnovne teorije). Jedan od takvih instrumenata je i PHOSPHORM koji je open source projekt američkog programera Andrei Jaya. 

PHOSPHORM je instrument za simultanu sintezu slike i zvuka. Dvanaest oscilatora spojenih u kompleksnu mrežu stvaraju zvučne valove koji generiraju animirane Lissajous krivulje. Zamišljen je kao instrument primarno namijenjen izvedbama uživo. 

PHOSPHORM radi na Raspberry Pi minijaturnim računalima i može istovremeno pokretati HDMI ekrane i projektore, analogni osciloskop i zvučnike. 

Naglasak radionice je na upotrebi, sviranju i igranju. Tehničko predznanje nije potrebno, ali svako poznavanje tehnike i alata je dobrodošlo. 

Na radionici ćemo odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Kako možemo vidjeti zvuk?
 • Kako nastaje slika na osciloskopu?
 • Što su Lissajous krivulje?
 • Što je Raspberry Pi?
 • Koje su prednosti open source softwarea?
 • Kako raditi mapiranje MIDI kontrola?
 • Kako svirati s ovakvim eksperimentalnim instrumentom?

Posljednji festivalski dan u Rijeci 4.10., polaznici će imati priliku demonstrirati naučeno u sklopu večernjih AV performansa u dvorani Exportdrva na 14 metarskom projekcijskom platnu.

Voditelj radionice je Branimir Štivić, kojem će povremeno asistirati Ivan Marušić Klif. 

Radionica traje tri dana, svakim danom od 10:00 do 13:00 sati. 

Radionica je ograničena na 10 polaznika.

Prijave na radionicu zaprimaju se na mail vectorhackfestival@gmail.com do 29. Rujna.

Prijavi priložite kratki tekst o sebi i motivaciji za polazak na ovu radionicu. 

Polaznici ne moraju nositi svoju opremu, imamo 5 kompleta koji polaznici mogu koristiti u parovima. Ukoliko netko želi donijeti svoju opremu, potrebno je:

Raspberry Pi 3+ ili 3b+ (+ napajanje, SD kartica)

Korg Nanokontrol 2 (može i neki drugi MIDI kontroler, ali ovaj će raditi najbolje)

https://andreijaycreativecoding.com/PHOSPHORM

https://andreijaycreativecoding.com/Video-Synthesis-Ecosphere-RPI

https://www.youtube.com/watch?v=jaPXiAM0zgI

Workshop

PHOSPHORM

Audio-Video synthesizer
2.-4. October
IVEX, DeltaLab Gallery, Rijeka

7. October
Osmo/za, Ljubljana

phosphorm1
phosphorm 2

When we display the electrical signal on an oscilloscope and listen to the sound at the same time, we notice a direct connection between the image and the sound. Although there are several methods of displaying on an oscilloscope, Lissajous curves are certainly one of the most fun. The generated abstract shapes are simple enough that we can see the basic principles of sound synthesis but also the living structures / images / shapes. The basic principles of generating such images are easiest to understand by playing with synthesizers. One such instrument is PHOSPHORM which is an open source project by American programmer Andrei Jay.

PHOSPHORM is an instrument for simultaneous image and sound synthesis. Twelve oscillators connected in a complex network create sound waves that generate animated Lissajous curves. It is conceived as an instrument primarily intended for live performances.

PHOSPHORM runs on Raspberry Pi miniature computers and can simultaneously drive HDMI screens and projectors, analog oscilloscope and speakers.

The emphasis of the workshop is on using and playing. Prior technical knowledge is not required, but welcomed.  

At the workshop we will answer the following questions:

 • How can we see sound?
 • How is an image formed on an oscilloscope?
 • What are Lissajous Curves?
 • What is a Raspberry Pi?
 • What are the benefits of open source software?
 • How to do MIDI mapping?
 • How to play with such an experimental instrument?

On the last day of the festival in Rijeka, October 4th, participants will have the opportunity to demonstrate what they have learned as part of the evening AV performance in the Exportdrvo hall on a 14-meter projection screen.

The workshop leader is Branimir Štivić, who will occasionally be assisted by Ivan Marušić Klif.

The workshop lasts for three days, every day from 10:00 to 13:00.
The workshop is limited to 10 participants.

Applications for the workshop are accepted by e-mail vectorhackfestival@gmail.com until September 29. Please include a short note about yourself and a motivation. 

Attendees do not have to carry their equipment, we have 5 sets that attendees can use in pairs. 

If someone wants to bring their own equipment, you will need:
Raspberry Pi 3+ or 3b + (+ power supply, SD card)
Korg Nanocontrol 2 (maybe another MIDI controller, but this one will work best)

https://andreijaycreativecoding.com/PHOSPHORM

https://andreijaycreativecoding.com/Video-Synthesis-Ecosphere-RPI

https://www.youtube.com/watch?v=jaPXiAM0zgI